top of page

מהי מהירות סגר/מהירות תריס וכיצד היא משפיעה על מראה הצילום

הסגר(או התריס) הינו רכיב במצלמה, המאפשר כניסת אור למצלמה לפרק זמן קצוב. הסגר במצלמה תמיד סגור עד זמן הלחיצה המלאה על כפתור המחשף. הדבר מונע מהאור להגיע לחיישן המצלמה, עד שתהיו מוכנים לצלם את הצילום ולחשוף אותו לאור. פתיחת הסגר מאפשרת לאור להגיע לחיישן לזמן קצוב וליצור צילום. ככל שמשך הזמן בו הסגר יישאר פתוח יהיה ארוך יותר, כך ייכנס דרכו יותר אור שיגיע לחיישן. מאידך גיסא, ככל שמשך הזמן יהיה קצר יותר, כך ייכנס למצלמה פחות אור שיגיע לחיישן. אם תצלמו צילום בתנאים בהם האור הסביבתי חזק, תצטרכו לבחור במצלמה ערך גבוה יחסית של מהירות סגר, שיגביל את כניסת האור למצלמה. מצד שני, בתנאי אור ירודים תצטרכו לבחור מהירות סגר נמוכה, כלומר להשאיר את הסגר פתוח לזמן ארוך יותר, כדי לאפשר כניסת אור רב יותר למצלמה ולחיישן. מהירויות הסגר בצילום הן לרוב גבוהות ומתבטאות בחלקי שנייה.

דוגמאות לערכים נפוצים למהירויות סגר הן: 1/250s ,1/125s, 1/60s וכו׳. גם כאן, לשינוי מהירות ב“תחנה” אחת תהיה השפעה על כמות האור שתגיע לסנסור: עלייה במהירות ב“תחנה“ אחת תקטין את כמות האור המגיעה לסנסור בחצי וירידה ב“תחנה“ אחת )כלומר, ערך נמוך יותר של מהירות סגר( תכפיל את אותה כמות האור. לדוגמה, ברגע שתשנו את מהירות הסגר מ 1/30- ל 1/60- , התוצאה תהיה הקטנת זמן החשיפה של החיישן לאור לכדי מחצית. ובמקרה ההפוך, שינוי של מהירות הסגר מ 1/125- ל 1/60- , משמעותה תהיה הכנסת יותר אור לחיישן, כלומר עלייה בתחנה אחת מבחינת חשיפה.

במצלמות אוטומטיות ערכים נפוצים למהירות סגר יהיו 1”, 1/2 , 1/4 , 1/8 , 1/15 , 1/30 , 1/60 , 1/125 , 1/250 1/500 שניות וכן הלאה. בחלק מהמצלמות המתקדמות ניתן לקבוע ערכים של חצאי או שלישי תחנות לצורכי כיוון מדויקים יותר.

שינויים במהירות התריס ישפיעו על מספר גורמים:

1- שליטה על כמות האור הטבעי שתיכנס למצלמה על-ידי משך חשיפה קצר או ארוך של החיישן. חשוב לזכור, שאם אתם משתמשים במבזק בצילום, האזור שיואר באמצעותו )קדמת הצילום( לא יושפע משינויים במהירות הסגר. רק החלק של הרקע - זה שמואר על ידי התאורה הטבעית - יושפע ממנו.

2- הקפאת תנועה - ככל שמהירות הסגר תהיה גבוהה יותר, התרחשויות מהירות שתצלמו “יוקפאו“ ויהיו חדות, ללא תחושת מריחה העלולה להיגרם כתוצאה מבחירת מהירות סגר איטית מדי. גם להקפאת התנועה לשימוש במבזק יש תפקיד חשוב.

3 - מהירות סגר גבוהה תמנע רעידות של המצלמה. כלל האצבע אומר, שכדי למנוע תופעה של רעידת מצלמה שתגרום לתוצאה מטושטשת בצילום מתחת למים, צריך לבחור במהירות ששווה לפחות לאורך המוקד שאתם מצלמים בו באותו הזמן. לדוגמה, אם העדשה שלכם נמצאת כרגע באורך מוקד של 100 מ“מ, על-מנת להימנע מרעידות תצטרכו לבחור במהירות סגר של 1/100s או יותר. בצילומים עם מבזק, מהירות הסגר שתבחרו תוכל להיות מעט נמוכה יותר, מכיוון שהבזקה מקפיאה תנועה. ישנם מצבים מסוימים בהם תרצו לשקול מהירות סגר נמוכה בהרבה מזו שמצוינת בכלל האצבע שלעיל, כדי להשיג תוצאות לא שגרתיות.

מהירות סגר גבוהה 1/320

מהירות סגר נמוכה 1/100


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page